Rabu, 18 Mei 2022

Bank Data

Putusan MKRI No. 71/PUU-XIX/2021

Tentang:
Pengujian Pasal 30 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia